Mūsu tīmekļa vietne sniedz informāciju par mūsu uzņēmumu, produktiem un pakalpojumiem. Informācija tiek ļoti rūpīgi izskatīta, atbilstoši sakārtota un nepārtraukti atjaunināta. Neraugoties uz mūsu ieinteresētību, lai vietnes saturs būtu precīzs, pilnīgs un aktuāls, mēs diemžēl nevaram uzņemties par to nekāda veida atbildību, ne tieši, ne netieši. Šīs lapas satur tikai vispārēja rakstura informāciju un nekādā veidā neaizvieto medicīniska, komerciāla vai cita rakstura paziņojumus un ieteikumus. Tādēļ sūdzības par kaitējumu, kas radies tieši vai netieši interneta lapu un tajās ietvertās informācijas izmantošanas dēļ, vai kompensācija par šādu kaitējumu ir izslēgta.

Ja mūsu interneta lapas satur informāciju par trešajām personām vai norādes uz tām, tad šo informāciju nevajadzētu uztvert kā mūsu ieteikumu. Tā kā mēs nepārbaudām šādas informācijas precizitāti, aktualitāti un likumību, mēs, saprotams, nespējam uzņemties par to atbildību.

Programmu, tās saturu, informāciju, attēlus utt. aizsargā autortiesības un citas rūpnieciskā īpašuma tiesības. Mēs vēlētos īpašu uzmanību pievērst tam, ka visu izstrādājumu nosaukumi un citi nosaukumi, kas ir atbilstīgi marķēti, ir aizsargāti ar likumu par preču zīmēm. Jebkura to izmantošana, tostarp pavairošana, izplatīšana un apstrādāšana ir atļauta tikai saskaņā ar attiecīgiem likumiem un tikai ar atbildīgās personas piekrišanu.

Mēs paturam visas tiesības jebkurā laikā mainīt interneta lapu saturu.

© BERLIN-CHEMIE AG

?Bieži uzdoti jautājumi